Series of 5 photos, various sizes, Chromalux print on Dibond, 2005